SFS 2018:1548 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

SFS2018-1548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till kommuner som bedriver

kulturskoleverksamhet

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner
som bedriver kulturskoleverksamhet.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget
2 §
Syftet med statsbidraget är att främja den kommunala kulturskolans
möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kultu-
rella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala
kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i under-
visningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag får lämnas till en kommun som bedriver kulturskoleverk-
samhet för att

1. bredda och utveckla kulturskolans utbud,
2. erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,
3. genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,
4. genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsned-

sättning,

5. genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden

med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd, eller

6. på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.
Statsbidrag får även lämnas till en kommun som till följd av att den har

vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten har en hög elevavgift och
ser ett behov av att sänka avgiften.

Med hög elevavgift avses en avgift som motsvarar eller överstiger den

genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kommunala kulturskolor.

SFS

2018:1548

Publicerad
den

12 september 2018

background image

2

SFS

2018:1548

�rendenas handläggning
4 §
Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

5 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska lämna
de handlingar och uppgifter till Statens kulturråd som myndigheten behöver
för att kunna pröva ansökan.

Redovisning
6 §
En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska
vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens
kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt
redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det syfte som
bidraget har beviljats för.

7 § Statens kulturråd ska i samband med att myndigheten lämnar in sin
årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen
har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i
förhållande till syftet med bidragen.

�&terbetalning och återkrav
8 §
En kommun som har tagit emot ett statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. sådana uppgifter som avses i 6 § inte har lämnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats för det syfte som det har

lämnats för.

Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget

om kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns
särskilda skäl för det, får Statens kulturråd besluta att efterge återkrav helt
eller delvis.

Bemyndigande
9 §
Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
10 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)