SFS 2018:1552 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

SFS2018-1552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd1 ska ha
följande lydelse.

2 §2 Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska myndigheten särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
2. bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen av den egna

verksamheten och i utvärderingen av den forskning till vilken rådet har
fördelat medel, även ur ett internationellt perspektiv och ett EU-perspektiv,

3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom myndighetens

verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta
initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana
behov,

4. beakta forskningsetiska frågor,
5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen

om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,

6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
7. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat,
8. främja och ta initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte

internationellt och inom EU,

9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s

ramprogram för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt inter-
nationella forskningsprogram,

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och

främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

11. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning

myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,

12. främja forskares rörlighet,
13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskaps-

förmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet,

14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor, och
15. samordna forskning om
a) barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa,
b) äldre,
c) funktionshinder,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:422.

2 Senaste lydelse 2015:227.

SFS

2018:1552

Publicerad
den

12 september 2018

background image

2

SFS

2018:1552

d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, och
e) internationell migration och etniska relationer.

11 § Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskningsrådet ska vid beslut om beviljande av medel ange vem eller

vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen an-
vänds enligt de villkor som ställs.

Forskningsrådet får besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut,

om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.
Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut
att bevilja medel.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 §
tredje stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)