SFS 2018:1554 Förordning om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

SFS2018-1554.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ

hyresrätt

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver att 7, 8 och 8 c §§ förordningen (2002:106) om
kooperativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

7 §1 Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 §
första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva

tillsyn över deras verksamhet.

8 §2 Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nöd-
vändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt
kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan

kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt

beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare.

8 c §3 Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som

1. inte uppfyller de krav som anges i 8 § första stycket, eller
2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt

4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller enligt 3 kap. 2 §
eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614).

I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället

för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1148.

2 Senaste lydelse 2003:36.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:1148.

SFS

2018:1554

Publicerad
den

12 september 2018