SFS 2018:1555 Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

SFS2018-1555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:108) om

lägenhetsregister

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:108) om lägenhets-
register

dels att nuvarande 10 § ska betecknas 11 §,
dels att den nya 11 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 § ska sättas närmast före 11 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Föreskrifter
10 §
Lantmäteriet får meddela sådana föreskrifter om personuppgifts-
biträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direk-
tiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

11 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av tidigare 10 § 2009:723.

SFS

2018:1555

Publicerad
den

12 september 2018