SFS 2018:1557 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2018-1557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Utfärdad den 22 augusti 2018

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att bilagorna 20 och 21 ska upphävas samt att
bilaga 1 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018.

KERSTIN SKARP

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2018:520.

SFS

2018:1557

Publicerad
den

14 september 2018

background image

2

SFS

2018:1557

Bilaga 1

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap � Bestämmelser för alla trafikanter

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

1.1

1 §
4 st

Underlåtenhet av
terrängtrafikant att
anpassa färdväg,
hastighet eller
färdsätt

500

500

4 kap � Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1

2 §

Dragit otillåtet antal fordon
eller fordon med högre
bruttovikt än som följer av
4 kap 2 § trafikförord-
ningen

1 200

500

3.2

5 §
1 st

Otillfredsställande
koppling av fordon som
drages av annat fordon

1 200

1 200

3.3

5 §
2 st

Underlåtenhet att tydligt
utmärka kopplingsanord-
ningen mellan motordrivet
fordon och draget fordon,
när avståndet mellan fordo-
nen överstiger två meter

500

500

3.4

6 §
1 st

Otillåtet antal passagerare
i bil

500

500

3.5

6 §
1 st

Otillåten placering av
passagerare i bil

500

500

3.6

6 §
2 st

Otillåtet antal passagerare
på motorcykel

500

500

3.7

6 §
2 st

Otillåten placering av pas-
sagerare på motorcykel

500

500

3.8

7 §

�&stadkommande av onö-
digt buller med motordrivet
fordon eller onödigt utsläpp
av avgaser i sådan mängd
att de orsakar olägenheter

1 000

1 000

background image

3

SFS

2018:1557

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

3.9

8 §

Onödig och störande
körning med motordrivet
fordon vid bostadsbebyg-
gelse eller underlåtenhet att
vid färd med motordrivet
fordon anpassa färdväg,
hastighet och färdsätt så att
andra inte onödigtvis störs

1 000

1 000

3.10

9 §

Underlåtenhet att vid färd
med motorcykel, moped
(endast i föreskrivna fall),
traktor b utan karosseri
eller terrängskoter utan
karosseri använda skydds-
hjälm eller ha hjälmen fast-
spänd på föreskrivet sätt

1 500

1 500

1 500

3.11

9 §

Underlåtenhet av förare att
se till att passagerare under
15 år använt skyddshjälm
eller annat huvudskydd

2 500

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.12

10 §
och
10 a §
1 st

Ej använt bilbälte

1 500

1 500

3.13

10 c §

Underlåtenhet av förare att se
till att passagerare under
15 år använt bilbälte eller
särskild skyddsanordning

2 500

3.14

10 e §

Fört fordon och samtidigt
använt handhållen mobil-
telefon eller annan kom-
munikationsutrustning

1 500

1 000

3.15

13 §

Fordonståg brukats trots att
kortast tillåtna avstånd
mellan axlarna
underskridits

1 200

3.16

15 §

Fört motordrivet fordon
eller därtill kopplat fordon
med last som skjuter ut mer
än 20 cm utanför fordonet i
andra fall än 3.16�3.19
(gäller ej lätt motorcykel
eller last av opackat hö
eller liknande)

2 000

3.17

15 §

Högsta tillåtna bredd
överskridits, lastbil
och/eller släp
261 cm�264 cm
265 cm�310 cm
311 cm�

500

2 000
3 000

background image

4

SFS

2018:1557

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

3.18

15 §

Högsta tillåtna bredd
överskridits, buss och/eller
släp
256 cm�264 cm
265 cm�310 cm
311 cm�

500

2 000
3 000

3.19

15 §

Högsta tillåtna bredd
överskridits i andra fall än
3.16 och 3.17 (gäller inte
jordbruksredskap, traktorer
i vissa fall, lätt motorcykel
eller motorredskap vid
kortare färd)
261 cm�264 cm
265 cm�310 cm
311 cm�

500

2 000
3 000

3.20

15 a §

Fört motorcykel eller
moped med för brett släp

1 500

3.21

17 §
17 a §

�verskridit högsta tillåtna
längd för fordon eller
fordonståg
0,1�1,9 %
2 %�20 %
21 %�

500

2 000
3 000

3.22

18 §

Fört fordon vars hjul, band
eller medar kan medföra
nämnvärd skada på kör-
banan på annan väg än
enskild

1 000

500

3.23

19 §
1 p

Låtit tvåhjulig motorcykel
dras eller skjutas av annat
fordon eller spårvagn

1 000

3.24

19 §
2 p

Vid färd med tvåhjulig
motorcykel dra eller fram-
för sig skjuta annan väg-
trafikant eller vid sidan föra
annat fordon än tillkopplad
sidvagn

1 000

Bestämmelser om miljözon

3.25

22 §

Fört fordon i miljözon trots
att detta inte varit tillåtet
med det aktuella fordonet

1 000

3.26

24 §
1 st

Underlåtenhet att vid färd
i miljözon medföra hand-
lingar som visar de emis-
sionskrav som fordonets
motor uppfyllde vid typ-
godkännande, registrering
eller ibruktagande

1 000

background image

5

SFS

2018:1557

8 kap � Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

7.1

1 §
1 st
1 p
eller
3 p

Fört fordon med högre
hastighet än gångfart eller
fört fordon utan att iaktta
väjningsplikt mot gående

2 000

1 000

1 000

7.2

1 §
2 st

Fört fordon på gågata utan
giltig anledning

1 000

500

7.3

2 §
1 st

Fört fordon i körfält eller
körbana för linjetrafik trots
att detta inte varit tillåtet
med det aktuella fordonet

1 000

500

500

Vinterdäck

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
4 §

14 kap
11 §

12.1

4 kap
18 a §

Fordon använt vid färd på
väg utan att vara försett
med vinterdäck eller lik-
värdig utrustning vid tid-
punkt då sådan utrustning
ska användas

1 200

1 200