SFS 2018:1558 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS2018-1558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 21 och 23 §§ och 4 kap. 8 § vägmärkes-
förordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.

2 kap.
21 §
1 Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.
kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning
av gång- och cykeltrafik.

Namn på en inrättning kan vara infogat i märket.

23 §2 Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.
kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning
av gång- och cykeltrafik.

Namn på en anläggning kan vara infogat i märket.

4 kap.
8 §
3 Tvärgående markeringar är följande.

Markering

Närmare föreskrifter

M15 �vergångsställe

Markeringen anger ett övergångs-
ställe och är utförd där märke B3,
övergångsställe, är uppsatt.

M16 Cykelpassage eller cykelöverfart Markeringen anger en cykelpassage

eller en cykelöverfart där märke B8,
cykelöverfart, är uppsatt.

Om markeringen avser en cykel-

överfart ska den kombineras med
markeringen M14, väjningslinje.

Markeringen M15, övergångs-

ställe, får utgöra en av begräns-
ningslinjerna till en cykelpassage
eller en cykelöverfart.

1 Senaste lydelse 2010:218.

2 Senaste lydelse 2010:218.

3 Senaste lydelse 2017:923.

SFS

2018:1558

Publicerad
den

18 september 2018

background image

2

SFS

2018:1558

Markering

Närmare föreskrifter

M17 Farthinder

Markeringen anger ett farthinder i
form av gupp, grop eller liknande.

M18 Cykelbox

Markeringen anger lämplig pla-
cering för cyklande och förare av
moped klass II.

Markeringen får anpassas efter

förhållandena på platsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)