SFS 2018:1561 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS2018-1561.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
1 Anvisningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

E30 Särskilda bestämmelser för
parkering

Märket anger att parkering är
tillåten med de infogade villkoren.
Märket kan också ange avvikelse
från den reglering som anges med
det märke som den är uppsatt under.

De närmare föreskrifterna för

märke E19, parkering, utom sjätte
och sjunde styckena, gäller även för
detta märke.

För tid gäller de närmare före-

skrifterna för tilläggstavla T6, tids-
angivelse
. Andra villkor kan anges
på märket.

Märket används under något av

märkena C35, förbud mot att
parkera fordon,
C36, förbud mot att
parkera fordon på dag med udda
datum,
C37, förbud mot att parkera
fordon på dag med jämnt datum,

C38, datumparkering, C39, förbud
mot att stanna och parkera fordon,

C40, ändamålsplats, C42, vänd-
plats,
D10, påbjudet körfält eller
körbana för fordon i linjetrafik
m.fl.,
E19, parkering, eller E22,
busshållplats.

1 Senaste lydelse 2018:384.

SFS

2018:1561

Publicerad
den

19 september 2018

background image

2

SFS

2018:1561

Märke

Närmare föreskrifter

E31 Miljözon

Märket anger att bestämmelserna i
4 kap. 22�24 a §§ trafikförordningen
(1998:1276) är tillämpliga.

Om märket används som för-

beredande upplysning om att en
miljözon börjar, anges avståndet på
en tilläggstavla. Märket kan även
vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Märket är uppsatt vid infarterna

till miljözonen och gäller till den
plats där ett märke E6, tättbebyggt
område upphör, märke E32, slut på
miljözon eller ett annat miljözons-
märke är uppsatt.

E32 Slut på miljözon

Märket anger att en miljözon slutar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

MILJ�ZON

MILJ�ZON