SFS 2018:1564 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

SFS2018-1564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om militärtrafikförordningen (2009:212)

dels att 2 kap. 7 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 14 a §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten
eller av någon annan myndighet som deltar i övningen

� föras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 4 och 6�13 §§, 17 § sjätte stycket,

21 § första stycket, 68�74, 77, 82 och 83 §§, 4 kap. 2�6, 10, 12, 13, 15, 15 a,
17, 17 a, 18, 19�21 och 22 a�22 d §§, 5 kap. 1�5 §§, 6 kap. 1�5 §§ och
9 kap. 1 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av den förordningen, och

� stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 49, 49 a,

52�55 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 5 trafikförordningen eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av den förordningen.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

14 § I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som
tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap. 2�6, 12, 13, 15,
15 a, 17, 17 a och 18 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§ trafikförordningen (1998:1276)
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen

1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av

fordonet,

2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repara-

tionsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller
lokal eller till ett garage, och

3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för
besiktning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

14 a § I fråga om trafik i andra fall än vid en militär operation eller militär
övning får bestämmelserna om miljözoner i 11 kap. 4 § trafikförordningen
(1998:1276) tillämpas.

SFS

2018:1564

Publicerad
den

19 september 2018

background image

2

SFS

2018:1564

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)