SFS 2018:1565 Förordning om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

SFS2018-1565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:275) om trygg

naturgasförsörjning

Utfärdad den 13 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:275) om trygg natur-
gasförsörjning

dels att 4, 5 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4, 5 och 9 §§ ska utgå,
dels att 1�3, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om
åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävan-
de av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till
lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet
enligt förordning (EU) 2017/1938.

3 § Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myn-
digheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av
förordning (EU) 2017/1938.

6 § Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att
tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU)
2017/1938.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket

omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten
med all nödvändig information.

8 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna
den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om
trygg naturgasförsörjning.

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:1565

Publicerad
den

19 september 2018