SFS 2018:1566 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

SFS2018-1566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter

på naturgasområdet

Utfärdad den 13 september 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2008:1330) om vissa avgifter
på naturgasområdet ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker

enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen (tillsynsavgift), och

2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndig-

heten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörj-
ningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr
994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygg-
hetsavgift).

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:277.

SFS

2018:1566

Publicerad
den

19 september 2018