SFS 2018:1567 Förordning om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

SFS2018-1567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters

inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 7 §§ förordningen (2014:480) om myn-
digheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader ska ha
följande lydelse.

2 § Kraven enligt 3�7 §§ gäller endast inköp som överstiger de tröskelvär-
den som avses i 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3 § När en myndighet köper varor som omfattas av en sådan delegerad akt
eller genomförandeakt som avses i artikel 16 eller 20.4 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande
av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU,
ska myndigheten köpa de varor som uppfyller kriterierna för den högsta
energieffektivitetsklassen.

Om inköpet avser ett varupaket vilket som helhet omfattas av en sådan

rättsakt som avses i första stycket, får myndigheten kräva att den samlade
energieffektiviteten ska ha företräde framför energieffektiviteten hos enskil-
da varor inom paketet. Myndigheten ska då köpa det varupaket som upp-
fyller kriteriet för den högsta energieffektivitetsklassen.

7 § En myndighet ska i sina förfrågningsunderlag eller andra anbudshand-
lingar om offentliga tjänstekontrakt kräva att tjänsteleverantören, när denne
köper in nya varor i syfte att helt eller delvis tillhandahålla tjänsten, endast
köper in varor som uppfyller kraven i 3�6 §§.

Med offentliga tjänstekontrakt avses sådana avtal om tjänster som om-

fattas av definitionen i artikel 2.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om
upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:1567

Publicerad
den

25 september 2018