SFS 2018:1568 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

SFS2018-1568.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1806) om

systemansvaret för el

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1806) om system-
ansvaret för el1

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att nuvarande 16 a § ska betecknas 15 d §,
dels att 1 och 2 §§ och rubrikerna närmast före 1 och 2 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 a och 16�16 f §§, och närmast

före 16, 16 b, 16 d och 16 f §§ nya rubriker av följande lydelse.

Det övergripande systemansvaret2
1 §
3 Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ska vara system-
ansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Tillsyn4
2 §
5 Svenska kraftnät ska utöva tillsyn över att ellagen (1997:857) och
föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning till lagen följs när
det gäller frågor om driftsäkerheten hos det nationella elsystemet.

2 a § Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 2003/54/EG. Som nationell tillsynsmyndighet fullgör Energimark-
nadsinspektionen uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till
nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1228/2003.

1 Senaste lydelse av

16 § 1997:864

16 a § 2009:291

rubriken närmast före 16 § 2009:291.

2 Senaste lydelse 2006:72.

3 Senaste lydelse 1997:864.

4 Senaste lydelse 2006:72.

5 Senaste lydelse 2006:72.

SFS

2018:1568

Publicerad
den

25 september 2018

background image

2

SFS

2018:1568

Villkor eller metoder som utarbetas av nätföretag
16 §
Energimarknadsinspektionen fördelar röstvärden enligt artikel 5.8 i
kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fast-
ställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem, i den ursprungliga
lydelsen.

16 a § Sådana villkor eller metoder som avses i artikel 6.4 d, g och i i för-
ordning (EU) 2017/1485 kräver inte ett sådant enskilt godkännande av
Energimarknadsinspektionen som avses i artikeln.

Anslutning av anläggningar till elnätet
16 b §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådana
generellt tillämpliga krav för anslutning av anläggningar till elnätet som av-
ses i

1. artikel 7.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april

2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av ge-
neratorer, i den ursprungliga lydelsen,

2. artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den

17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbru-
kare, i den ursprungliga lydelsen, och

3. artikel 5.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den

26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslut-
ning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparks-
moduler, i den ursprungliga lydelsen.

16 c § Energimarknadsinspektionen får bestämma om en sådan kraftpro-
duktionsmodul som avses i artikel 2.5 i förordning (EU) 2016/631, i den
ursprungliga lydelsen, ska anses vara en befintlig eller en ny kraftproduk-
tionsmodul vid tillämpningen av den förordningen, om

1. anläggningens ägare har ingått ett slutligt och bindande avtal om inköp

av huvudapparaten för elproduktion efter den 16 maj 2018, och

2. anläggningen inte omfattas av föreskrifter som meddelats med stöd av

16 b § 1.

Ytterligare krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det nationella

elsystemet
16 d §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om kontroll,
provning, besiktning eller andra krav för att säkerställa driftsäkerheten hos
det nationella elsystemet när det gäller

1. elektriska anläggningar,
2. anordningar avsedda att anslutas till en elektrisk anläggning, med

undantag för utrustning för automatisk förbrukningsfrånkoppling,

3. elektrisk materiel, och
4. elektriska installationer.

16 e § Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om kontroll, provning,
besiktning eller andra krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det natio-
nella elsystemet när det gäller utrustning för automatisk förbrukningsfrån-
koppling.

background image

3

SFS

2018:1568

Datautbyte
16 f §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådant
datautbyte som avses i artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485, i den ur-
sprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)