SFS 2018:1569 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

SFS2018-1569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elförordningen (2013:208)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om elförordningen (2013:208)1

dels att 25 d § ska upphöra att gälla,
dels
att rubriken närmast före 25 d § ska utgå,
dels att 25 c § och rubriken närmast före 25 c § ska ha följande lydelse.

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning2
25 c §
3 Nätmyndigheten

1. prövar frågor om att avvisa handelstjänster enligt artikel 4.6 i kommis-

sionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av
riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, i den ur-
sprungliga lydelsen,

2. fördelar röstvärden enligt artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EU)

2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,

3. tar ställning till förslag om att bibehålla eller ändra en elområdeskonfi-

guration enligt artikel 32.4 c i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprung-
liga lydelsen,

4. utser en sådan enhet som ska hantera tidsavvikelser enligt artikel 68.9

i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,

5. bedömer om en händelse ska betecknas som force majeure enligt artikel

72.5 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,

6. godkänner förslag om kostnadsdelning enligt artikel 80.4 i förordning

(EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen, och

7. fördelar röstvärden enligt artikel 4.2 och 4.3 i kommissionens förord-

ning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av rikt-
linjer för förhandstilldelning av kapacitet, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av

25 d § 2017:164

rubriken före 25 d § 2017:164.

2 Rubriken fick sin nuvarande placering genom 2017:164.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:164.

SFS

2018:1569

Publicerad
den

25 september 2018