SFS 2018:1570 Förordning om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

SFS2018-1570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion

för Klimatpolitiska rådet

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2017:1268) med instruktion för
Klimatpolitiska rådet ska ha följande lydelse.

5 § Klimatpolitiska rådet ska senast

1. vid utgången av mars varje år lämna en rapport till regeringen med
a) en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskri-

der,

b) en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen,

och

c) de övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort, och
2. tre månader efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska hand-

lingsplan enligt 5 § klimatlagen (2017:720) lämna en rapport till regeringen
med en bedömning av handlingsplanen.

Om det finns avvikande meningar bland ledamöterna, ska de olika me-

ningarna framgå av rapporterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:1570

Publicerad
den

25 september 2018