SFS 2018:1571 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2018-1571.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

dels att 8, 8 a och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 §1 En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att
bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2�5 samma lag ska vara skriftlig,
egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökan-
den och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till

barn,

5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
7. vilken personal som ska anlitas och personalens kompetensutveckling,
8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
9. hur avtal med den insatsberättigade ska utformas och hur den insats-

berättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, och

10. rutiner för kontakter med de insatsberättigade samt med personal och

berörda myndigheter.

8 a §2 Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska
ansökan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar
gällande den juridiska personen:

1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
3. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person

som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett komman-

ditbolag eller annat handelsbolag,

1 Senaste lydelse 2013:279.

2 Senaste lydelse 2013:279.

SFS

2018:1571

Publicerad
den

26 september 2018

background image

2

SFS

2018:1571

6. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande

har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och

7. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den

juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisions-
berättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidi-
gare har bedrivits i den juridiska personen.

8 b § Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas
med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om att bedriva en ny verksamhet

30 000

Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva
verksamhet

21 000

15 §3 Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare före-
skrifter om förfarandet vid anmälningar och ansökningar enligt 23 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid betal-
ning av avgift vid sådana ansökningar.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om

förfarandet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra
stycket denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:181.