SFS 2018:1572 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2018-1572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 8 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 b och 2 §§, av följande

lydelse.

4 kap.
1 b §
Om den som ansöker om tillstånd enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som
anges i 1 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:

1. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person

som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
3. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett komman-

ditbolag eller annat handelsbolag,

4. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande

har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och

5. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den

juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisions-
berättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidi-
gare har bedrivits i den juridiska personen.

2 §1 Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas
med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om att bedriva en ny verksamhet

30 000

Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva
verksamhet

21 000

8 kap.
6 §
2 Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter
om förfarandet vid ansökningar och anmälningar enligt 7 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453) samt vid betalning av avgift vid sådana ansökningar.

1 Tidigare 4 kap. 2 § upphävd genom 2009:1142.

2 Senaste lydelse 2013:184.

SFS

2018:1572

Publicerad
den

26 september 2018

background image

2

SFS

2018:1572

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om för-

farandet vid ansökningar, anmälningar och rapporteringar enligt 2 a kap.
11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap. 6 f�6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap.
5 § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)