SFS 2018:1573 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

SFS2018-1573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)

dels att 14 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
1 Avgift för en ansökan till Statens skolinspektion om godkännande av
en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om nyetablering av fristående
skola

35 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som inte endast innefattar
avvikelse enligt 5 kap. inom de
nationella programmen

25 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som endast innefattar
avvikelse enligt 5 kap. inom de
nationella programmen

10 000

14 kap.
2 §
2 I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den över-
föras elektroniskt till Statens skolinspektion respektive Statens skolverk.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om elek-

tronisk överföring av en ansökan om godkännande och om elektronisk
underskrift.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om de

ansökningar som regleras i denna förordning.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om betalning av avgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Tidigare 2 kap. 7 § upphävd genom 2012:117.

2 Senaste lydelse 2016:589.

SFS

2018:1573

Publicerad
den

26 september 2018

background image

2

SFS

2018:1573

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)