SFS 2018:1574 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2018-1574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

dels att 15 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 §, av följande lydelse.

2 kap.
5 §
Avgift för en ansökan till Statens skolinspektion om godkännande av
en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om nyetablering av fristående
skola

35 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande

25 000

15 kap.
3 §
1 Statens skolinspektion respektive Statens skolverk får i fråga om an-
sökningar som myndigheten ska pröva enligt denna förordning meddela
föreskrifter om överföring av en elektronisk ansökan och om elektronisk
underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs om ansöknings-
förfarandet och om betalning av avgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:590.

SFS

2018:1574

Publicerad
den

26 september 2018