SFS 2018:1576 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2018-1576.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

4 kap.
10 c §
1 Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator
eller annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om eleven
vara avidentifierade för den bedömande läraren. I de fall där syftet med
avidentifieringen inte kan uppfyllas utan betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för huvudmannen får det dock göras undantag från
kravet på avidentifiering.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avidentifiering av nationella

prov. Skolverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om
nationella prov.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1109.

SFS

2018:1576

Publicerad
den

26 september 2018