SFS 2018:1577 Förordning om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2018-1577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i

förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver att 16 b § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register i stället för lydelsen enligt förordningen (2018:1479) om ändring i
den förordningen ska ha följande lydelse.

16 b §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�
17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649)
om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrotts-
lagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 5 eller
6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bidragsbrottslagen
(2007:612), lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott eller 19 kap.
1, 2 eller 3 § spellagen (2018:1138) ska, om brotten lett till någon annan
påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt
a) socialtjänstlagen (2001:453), i fråga om den som inspektionen över-

väger att ge tillstånd, föreståndare för verksamheten och sådana personer
som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 1�4 den lagen, eller

b) lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i

fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd och sådana per-
soner som avses i 23 § andra stycket 1�4 den lagen, eller

2. Statens skolinspektion eller en kommunal myndighet i ärenden om god-

kännande som enskild huvudman enligt skollagen (2010:800), i fråga om den
som myndigheten överväger att godkänna som huvudman och sådana
personer som avses i 2 kap. 5 a § den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:316.

SFS

2018:1577

Publicerad
den

26 september 2018