SFS 2018:1578 Förordning om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med anledning av skogsbränder

SFS2018-1578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med

anledning av skogsbränder

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver följande.

Förutsättningar för ersättning
1 §
Ersättning enligt denna förordning får lämnas till kommuner för kost-
nader som uppstått med anledning av skogsbränder under juli och augusti
2018 och som inte är hänförliga till räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Ersättning får endast lämnas för kostnader som inte ersätts på annat
sätt.

Ersättning får inte lämnas för kostnader för att rädda egen egendom eller

återplantera skog eller för skadestånd eller ränta.

Ansökan om ersättning
3 §
En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Länsstyrelsen i
Jämtlands län senast den 15 november 2018. Ansökan ska innehålla

1. uppgift om sökt ersättningsbelopp, och
2. underlag för de kostnader som beloppet avser.

4 § Länsstyrelsen i Jämtlands län får begära att en kommun inom en viss
tid ska lämna de ytterligare uppgifter som behövs för behandling av ansökan.

Beslut om ersättning
5 §
Länsstyrelsen i Jämtlands län prövar frågor om ersättning enligt denna
förordning.

Innan länsstyrelsen fattar beslut om ersättning ska den ha inhämtat syn-

punkter från länsstyrelsen i den ansökande kommunens län.

Länsstyrelsen ska även göra en sammanställning av all den ersättning som

det finns skäl att betala ut. Om denna samlade ersättning överstiger tillgäng-
liga medel ska varje kommuns ersättning minskas så att kommunens andel
av de tillgängliga medlen är proportionell i förhållande till dess andel av den
samlade ersättningen.

SFS

2018:1578

Publicerad
den

1 oktober 2018

background image

SFS

2018:1578

2

�&terkrav
6 §
Om en kommun har fått ersättning på felaktiga grunder eller av annan
anledning har fått ersättning med ett för högt belopp, får Länsstyrelsen i
Jämtlands län besluta att helt eller delvis kräva tillbaka den felaktigt ut-
betalda ersättningen.

Ett sådant beslut får fattas senast den 31 december 2019.

�verklagande
7 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)