SFS 2018:1579 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

SFS2018-1579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Regeringens beslut

om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges

advokatsamfund

Meddelat den 27 september 2018

Sveriges advokatsamfund har den 14 juni 2018 beslutat om ändring i 22, 24
och 25 §§ samt rubriken närmast före 25 § i samfundets stadgar1.

Regeringen fastställer att 2, 22, 24, 25 och 56 §§ och rubriken närmast

före 25 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får följande lydelse.

2 §2 Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av samfundets gemensamma
angelägenheter utövas genom fullmäktige, som är valda av ledamöterna och
som kallas Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. �&rligen hålls ett ordinarie
fullmäktigemöte.

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet och ledamöter av en nämnd.

Styrelsen kallas Sveriges advokatsamfunds styrelse och nämnden kallas
Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse.

Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av en avdelnings särskilda
angelägenheter utövas på ett avdelningsmöte.

22 §3 Ordinarie fullmäktigemöte ska

1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse

samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse, och, om ansvarsfrihet vägrats,
besluta om åtgärd med anledning därav,

2. behandla styrelsens för Sveriges advokatsamfunds understödsfond för-

valtningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet
för understödsfondens styrelse och, om ansvarsfrihet vägrats, besluta om
åtgärd med anledning därav,

3. välja samfundets styrelse och samfundets disciplinnämnd,
4. välja revisorer och revisorssuppleanter,
5. besluta om avgifter till samfundet och till understödsfonden,
6. besluta om serviceersättning till Sveriges Advokaters Service-

aktiebolag, efter förslag av bolaget,

7. besluta om skriftlig instruktion för valberedningen, samt
8. behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som ledamot

av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen föreslagit till
behandling.

24 § Fullmäktigemöte hålls i Stockholm, om styrelsen inte bestämmer
något annat.

1 Se 1963:580.

2 Senaste lydelse 1982:415. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 1969:701.

SFS

2018:1579

Publicerat
den

2 oktober 2018

background image

2

SFS

2018:1579

Varje ledamot av samfundet har rätt att närvara vid fullmäktigemöte. Rätt

att delta i diskussionen samt avge röst har dock endast tjänstgörande
ledamöter av fullmäktige.

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande

eller vid förfall för denne av vice ordföranden, varefter fullmäktige väljer
ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice ordföranden är inte
valbara till ordförande.

För beslutsförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige eller

suppleanter för dem är närvarande vid mötet.

Omröstning på fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, då en sluten

omröstning ska äga rum, om flera namn än valet avser föreslås. Vid en sådan
sluten omröstning får varje röstande ange det antal namn omröstningen
avser på en röstsedel. En röst får endast avges på namn som föreslagits före
omröstningen. En röstsedel, som upptar flera namn än valet avser är ogiltig.
Om röstsedeln innehåller namn som inte föreslagits före omröstningen, ska
sådant namn anses som obefintligt. Om omröstningen avser val av
ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden, är den
vald som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Om inte någon får
en sådan majoritet, sker en ny omröstning. Om inte någon heller då får mer
än hälften av de avgivna rösterna, hålls en tredje omröstning mellan de två
som vid andra omröstningen erhöll de flesta rösterna. Den som då erhåller
de flesta rösterna är vald. I händelse av lika antal röster vid andra eller tredje
omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice
ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden är de som vid omröstningen
erhållit flest antal röster valda. Om två eller flera erhåller lika många röster
sker en ny omröstning mellan dem. Om de får lika många röster vid denna
omröstning skiljer lotten.

Beslut fattas, i de fall dessa stadgar inte anger något annat, med enkel

röstövervikt. Om antalet röster är lika gäller i andra ärenden än vid val den
mening som ordföranden vid mötet biträder.

En fullmäktig får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltning, som

denne är ansvarig för, och inte heller delta i val av revisor för granskning av
sådan förvaltning.

Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två

fullmäktige.

Fullmäktiges ledamöter har inte rätt till någon annan ersättning än för sina

reseutgifter enligt grunder som är fastställda av fullmäktige.

Samfundets ledamöter ska informeras om de beslut som fullmäktige

fattat.

Om valberedning
25 §
För att förbereda val av ledamöter till styrelse och disciplinnämnd ska
en valberedning väljas.

Varje avdelning utser vid sitt årsmöte en ledamot till valberedningen samt

en ersättare för denne. Stockholmsavdelningens representant i val-
beredningen ska vara sammankallande och ordförande.

För valberedningen ska det finnas en skriftlig instruktion som beslutas av

fullmäktige.

56 §4 I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och
suppleanter gäller förvaltningslagen (2017:900) i tillämpliga delar.

4 Senaste lydelse 2015:416.

background image

3

SFS

2018:1579

Det som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)