SFS 2018:1581 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

SFS2018-1581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver att 1 a, 1 c, 2 och 9 §§ förordningen (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

1 a §1 Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en
elproduktionsanläggning för in el i

1. ett schablonberäkningsområde, eller
2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje.

1 c §2 Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkonces-

sion för linje,

3. ledningsnät med nätkoncession för linje som har olika nättariffer an-

sluter till varandra, eller

4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje

som har olika nättariffer ansluter till varandra.

2 §3 Denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering
som en nätkoncessionshavare utför för någon annans räkning. Mätning och
beräkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) och rapportering enligt
3 kap. 10 a § samma lag ska utföras enligt denna förordning och i fråga om

1. nätkoncession för område avse mätning, beräkning och rapportering av

resultat inom nätkoncessionshavarens schablonberäkningsområde, och

2. nätkoncession för linje avse mätning och rapportering.

9 §4 En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar.
Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

1. inmatningspunkt sändas till
a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
b) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten,
c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktions-

anläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och

d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om

mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har
rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller

1 Senaste lydelse 2016:352.

2 Senaste lydelse 2016:352.

3 Senaste lydelse 2017:198.

4 Senaste lydelse 2016:352.

SFS

2018:1581

Publicerad
den

2 oktober 2018

background image

SFS

2018:1581

2

som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el,

2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion,

elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket
svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var
och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,

3. uttagspunkt sändas till
a) den berörda elanvändaren, och
b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller

inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje uppdelad per
typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsver-
ket svenska kraftnät,

5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angrän-

sande nätet, och

6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät

och avse gränspunkter

a) mellan schablonberäkningsområden,
b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av

nätkoncession för linje, och

c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)