SFS 2018:1582 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

SFS2018-1582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1119) med instruktion för
Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §1 Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät

i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av

betydelse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och

löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut

förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i
omställningen av elsystemet,

11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i

enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver-
skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som

följer av förordning (EG) nr 714/2009,

13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet,

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifie-
ringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom under-
sektorn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och
bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,

1 Senaste lydelse 2018:1431.

SFS

2018:1582

Publicerad
den

2 oktober 2018

background image

SFS

2018:1582

2

15. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa
a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits,
b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern,
c) en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraft-

balansen, och

d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden

i fråga om kraftbalansen, och

16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska mål som

riksdagen har godkänt uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)