SFS 2018:1583 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

SFS2018-1583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk

miljöinformation

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 19 § förordningen (2010:1770) om geo-
grafisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

3 kap.
19 §
1 För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för av-
fallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vatten-
försörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra all-
männyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

1. Inspektionen för vård och omsorg i fråga om hem för vård eller be-

handling, äldreboende, sjukhus och vårdcentraler,

2. länsstyrelsen i fråga om anläggningar och områden för behandling eller

hantering av avfall, avloppsvatten eller avloppsslam som omfattas av ett
sådant tillstånd eller sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. miljöbalken,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brand-

stationer, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,

4. Statens skolverk i fråga om skolenheter för förskoleklass, grundskolan,

specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan,

5. Statistiska centralbyrån i fråga om lokaler för förskolan samt myndig-

hets- och kommunkontor,

6. Svenska kraftnät i fråga om transmissionsnät för el inklusive anlägg-

ningar, och

7. Trafikverket i fråga om de fibernät och kraftledningar som Trafikverket

förvaltar samt de telefoner som finns tillgängliga i anslutning till statliga
vägar och statliga järnvägar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1192.

SFS

2018:1583

Publicerad
den

2 oktober 2018