SFS 2018:1584 Förordning om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el

SFS2018-1584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av

stamnätsföretag för el

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:714) om certi-
fiering av stamnätsföretag för el samt 1, 2 och 4�8 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordning om certifiering av transmissionsnätsföretag för el
1 §
I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen
(2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.

2 § En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndig-
heten. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. ledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om

nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,

2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed

jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över
sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller
motsvarande ledningsorgan,

4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar

över tillgångar som används i nätverksamheten,

5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har

ett bestämmande inflytande över,

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för

styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer
med liknande ställning hos sökanden,

7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller

annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande
ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller
på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, och

8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kon-

trolleras av en eller flera personer från tredje land.

4 § Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Euro-
peiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar
som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät.

5 § Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera

personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem

SFS

2018:1584

Publicerad
den

2 oktober 2018

background image

SFS

2018:1584

2

som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG
av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el
och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,
eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att

en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät
eller transmissionsnätsföretag.

6 § Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndig-
het när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710)
om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.

7 § När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen
(2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndig-
heten särskilt ta hänsyn till

1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell

rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i
och som rör trygg energiförsörjning, och

2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med

berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

8 § Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt
4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el
ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i
ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)