SFS 2018:1585 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

SFS2018-1585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elförordningen (2013:208)

Utfärdad den 27 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om elförordningen (2013:208)1

dels att 21 och 29 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 21 § ska utgå,
dels att 22 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 §, och närmast

före 21 § en ny rubrik av följande lydelse.

Utformning av nättariffer
21 §
Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska ut-
formas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

22 § Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. nätkoncessionshavarens skyldighet att offentliggöra uppgifter om av-

gifter och övriga villkor för överföring av el enligt 4 kap. 11 § 2 ellagen
(1997:857),

2. nätkoncessionshavarens skyldighet enligt 4 kap. 11 b § ellagen att in-

formera elanvändarna om

a) hur avgifterna för överföring av el är utformade, och
b) vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för över-

föring av el genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmöns-
ter, och

3. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen.

26 § Information till en konsument enligt 11 kap. 4 § 3 ellagen (1997:857)
ska utformas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

Ett meddelande till socialnämnden enligt 11 kap. 4 § 4 ellagen ska utfor-

mas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av 21 § 2015:691.

SFS

2018:1585

Publicerad
den

2 oktober 2018