SFS 2018:1588 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2018-1588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur, m.m.

Utfärdad den 11 oktober 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m.

dels att 2, 8, 9 och 10 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 8 b och 8 c §§, av följande

lydelse.

EU-bestämmelser
2 §
De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras
av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. anges i ett tillkänna-
givande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som

behövs som komplettering av EU-bestämmelserna.

8 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har
enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kon-
troll av husdjur, m.m., om inte något annat framgår av 10 § eller regeringen
beslutar något annat.

8 a § Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den för-
teckning över avelsorganisationer och avelsverksamheter som avses i
artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av
den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel
med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och
avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014,
rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa
akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

8 b § Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den för-
teckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 39.2 i förordning
(EU) 2016/1012. Jordbruksverket ska underrätta kommissionen om webb-
platsen där förteckningen offentliggörs.

SFS

2018:1588

Publicerad
de

n 17 oktober 2018

background image

2

SFS

2018:1588

8 c § Jordbruksverket ska på begäran av kommissionens experter till-
handahålla tekniskt stöd, tillgänglig dokumentation och stöd för att se till att
experterna får tillträde till lokaler och platser i enlighet med artikel 55.1 i
förordning (EU) 2016/1012.

Jordbruksverket ska, mot bakgrund av rekommendationer i kommission-

ens kontrollrapporter, vidta de lämpliga uppföljningsåtgärder som avses i
artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1012.

9 § Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte något annat följer
av 10 §. Jordbruksverket är därmed behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

10 § Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll av

1. organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kronhjortar och

dovhjortar i hägn,

2. organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,
3. organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av organisationer

på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, och

4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av

annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter
med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel
inom EU.

Länsstyrelserna är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., med undan-
tag för

1. beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett

avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU)
2016/1012, och

2. beslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avels-

verksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU)
2016/1012.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)