SFS 2018:1589 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2018-1589.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen

(2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Beslutat den 11 oktober 2018

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestäm-
melser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om

kontroll av husdjur, m.m.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den

8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med
och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avels-
material från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets
direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter
med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av

husdjur, m.m. i de delar som innehåller bestämmelser som faller

inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av

husdjur, m.m. i följande delar

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen,

� artikel 3.2 c, när det gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till

godkända kontrollprogram enligt artikel 7,

� artikel 7, när det gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
� artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kon-

trollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

�vriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av

husdjur, m.m. i följande delar

4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den

17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering
av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),

SFS

2018:1589

Publicera

t

den

17 oktober 2018

background image

2

SFS

2018:1589

� artikel 9.2 och 9.3.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2015:943) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av hus-
djur, m.m.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)