SFS 2018:1590 Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

SFS2018-1590.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot

vissa metaller i bilar

Utfärdad den 4 oktober 2018

Regeringen föreskriver1 att 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot
vissa metaller i bilar ska ha följande lydelse.

2 §2 Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än
sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på
marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium
eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om
uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/2096.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta

fordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/2096.

2 Senaste lydelse 2016:1134.

SFS

2018:1590

Publicerad
den

18 oktober 2018