SFS 2018:1591 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

SFS2018-1591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att det i folkbokföringsförordningen (1991:749)
ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

1 §1 Socialnämnden ska underrätta Skatteverket när vården enligt 2 §
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har upphört
för ett barn som efter ansökan av socialnämnden har medgetts skyddad
folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 1 § upphävd genom 2013:805.

SFS

2018:1591

Publicerad
den

23 oktober 2018