SFS 2018:1594 Förordning om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

SFS2018-1594.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning,

uppställning och skrotning av vissa fordon

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till kommuner
för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare och villkor
3 §
Bidrag lämnas till kommuner.

4 § Bidrag får lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader
som en kommun har haft för fordon som har flyttats med stöd av 2 a § lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Bidrag får lämnas endast för sådana kostnader för flyttning, uppställning

och skrotning av fordon.

Bidrag får lämnas med maximalt 5 000 kr per fordon.

Ansökan och beslut
5 §
Kammarkollegiet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

6 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Kammar-
kollegiet. Ansökan ska undertecknas av den sökande kommunen.

7 § En ansökan om bidrag ska göras efter det att det aktuella fordonet har
skrotats. En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Kammarkollegiet
senast vid den tidpunkt som Kammarkollegiet föreskriver. När ansöknings-
tiden har gått ut ska Kammarkollegiet pröva samtliga inkomna ansökningar.

8 § Om tillgängliga medel understiger det bidrag som kan beviljas, ska
bidraget sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas bidrag.

Kammarkollegiet betalar ut bidraget.

9 § En kommun som ansöker om bidrag ska på begäran av Kammar-
kollegiet lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om kommunen
inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

SFS

2018:1594

Publicerad
den

24 oktober 2018

background image

2

SFS

2018:1594

�&terbetalning och återkrav
10 §
En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget
har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och kommunen skäligen
borde ha insett detta.

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet besluta att

helt eller delvis kräva tillbaka bidraget med ränta. Om det finns särskilda
skäl, får Kammarkollegiet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning
11 §
Kammarkollegiet ska till regeringen årligen redovisa hur bidraget har
använts. En kommun som tagit emot bidrag ska på Kammarkollegiets
begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av hur bidraget
använts.

Rätt att meddela föreskrifter
12 §
Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
13 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den

1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)