SFS 2018:1609 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

SFS2018-1609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 15, 16 och 24 §§ terrängkörningsförordningen
(1978:594)1 ska ha följande lydelse.

15 §2 En kommun får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i
terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terräng-
körningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt
eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden i
kommunen och får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till
nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat
nyttigt ändamål.

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En

kopia av beslutet ska snarast skickas till länsstyrelsen.

16 §3 Länsstyrelsen får, efter att ha gett de berörda kommunerna tillfälle
att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för så-
dan körning i terräng med motordrivet fordon som i annat fall än som avses
i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) kan medföra olägenhet från natur-
vårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast
avse områden som omfattar mer än en kommun och får inte innebära något
onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som
behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.

Ett beslut att meddela sådana föreskrifter ska delges markägaren. En

kopia av beslutet ska snarast skickas till de berörda kommunerna.

24 §4 Beslut enligt 15 och 16 §§ får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:713.

2 Senaste lydelse 2018:552.

3 Senaste lydelse 2018:552.

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2018:1609

Publicerad
den

26 oktober 2018