SFS 2018:1610 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2018-1610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver1 att 6 kap. 8 c § fartygssäkerhetsförordningen ska ha
följande lydelse.

6 kap.
8 c §
2 Tillsyn av farkoster som trafikerar eller är avsedda att trafikera inre
vattenvägar ska ske i enlighet med artikel 2.01 i bilaga V till Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om
tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG
och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, i lydelsen enligt kommissionens
direktiv (EU) 2018/970.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/970 av den 18 april 2018 om ändring av

bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska

krav för fartyg i inlandssjöfart.

2 Senaste lydelse 2018:752.

SFS

2018:1610

Publicerad
den

30 oktober 2018