SFS 2018:1612 Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

SFS2018-1612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 9 och 11 §§ utlänningsdataförordningen (2016:30)
ska ha följande lydelse.

9 § Polismyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter
som myndigheten behöver för de ändamål som anges i 11 § 1�4 och 15 §
andra stycket 2 utlänningsdatalagen (2016:27).

11 § Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de person-
uppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt
utlänningslagen (2005:716), lagen (1991:572) om särskild utlännings-
kontroll och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1612

Publicerad
den

30 oktober 2018