SFS 2018:1613 Förordning om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

SFS2018-1613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1041) om

plastbärkassar

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver1 att 3 och 7 §§ förordningen (2016:1041) om plast-
bärkassar ska ha följande lydelse.

3 § Bestämmelserna i 6 och 9 §§ gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare
än 15 mikrometer och

1. behövs av hygienskäl, eller
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lös-

vikt.

7 § Den som yrkesmässigt tillverkar plastbärkassar eller för in plastbär-
kassar till Sverige ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Natur-
vårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka plastbärkassar som
tillverkades eller fördes in och var avsedda för den svenska marknaden
under det närmast föregående kalenderåret.

Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna

som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

1. behövs av hygienskäl, eller
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lös-

vikt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.
2. För sådana tunna bärkassar som avses i 7 § andra stycket ska uppgifter

enligt 7 § första stycket lämnas första gången i fråga om kassar som tillverkas
eller förs in under kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av

direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, i den ursprung-

liga lydelsen.

SFS

2018:1613

Publicerad
den

30 oktober 2018