SFS 2018:1614 Förordning om merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag

SFS2018-1614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om merkostnadsersättning och
omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

Ansökan
2 §
Till ansökan ska bifogas läkarutlåtande om hälsotillståndet hos den
person som merkostnadsersättningen eller omvårdnadsbidraget avser. Detta
gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det.

Utbetalning
3 §
Om den för vilken förmånen lämnas är född någon av dagarna den 1�15
i månaden ska merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag kunna lyftas
av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. Om den för vilken förmånen
lämnas är född någon av dagarna den 16�31 i månaden ska förmånen kunna
lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå

följande helgdag, ska förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om
utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på mid-
sommarafton, ska förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

4 § Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag till den som vistas ut-

omlands, och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om merkost-

nadsersättning eller omvårdnadsbidrag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2000:1047) om

handikappersättning och vårdbidrag.

SFS

2018:1614

Publicerad
den

1 november 2018

background image

2

SFS

2018:1614

3. Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller fortfarande för

vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. social-
försäkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)