SFS 2018:1615 Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

SFS2018-1615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 2 § tjänstledighetsförordningen (1984:111)1 ska
ha följande lydelse.

2 §2 En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande
föreskrifter

Författning

Föreskrift om tjänstledighet

Regeringsformen

4 kap. 10 §
för att fullgöra uppdrag som leda-
mot av riksdagen

Anställningsförordningen
(1994:373)

19 §
i vissa fall får en anställd med full-
makt ha flera anställningar

Lagen (1974:358) om facklig förtro-
endemans ställning på arbetsplatsen

6 §

Lagen (1974:981) om arbetstagares
rätt till ledighet för utbildning

1 §

Lagen (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet

17 §
för att delta i förhandling

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

6 kap. 5 och 15 §§
för att fullgöra uppgifter som
skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitté

Lagen (1979:1184) om rätt till ledig-
het för vissa föreningsuppdrag inom
skolan, m.m.

3 §

Denna förordning (1984:111)

5 §

Lagen (1986:163) om rätt till
ledighet för utbildning i svenska för
invandrare

3 §

1 Förordningen omtryckt 1991:1747.

2 Senaste lydelse 2017:1044.

SFS

2018:1615

Publicerad
den

1 november 2018

background image

2

SFS

2018:1615

Lagen (1988:1465) om ledighet för
närståendevård

20 §

Kommunallagen (2017:725)

4 kap. 11 §
för att fullgöra kommunala förtro-
endeuppdrag

4 kap. 34 §
för att tjänstgöra som politisk sek-
reterare

Föräldraledighetslagen (1995:584)

3�9 §§

Lagen (1997:1293) om rätt till ledig-
het för att bedriva näringsverk-
samhet

1 §

Lagen (1998:209) om rätt till ledig-
het av trängande familjeskäl

1 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)