SFS 2018:1616 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS2018-1616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:238) om

totalförsvarsplikt

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 a § förordningen (1995:238) om total-
försvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.
6 a §
1 Försäkringskassan ska lämna uppgifter om varje totalförsvarspliktig
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 32�37 kap. social-
försäkringsbalken.

Försäkringskassan ska även lämna uppgifter om varje svensk medborgare

som under året fyller 17 år och som

1. har assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
2. det betalas omvårdnadsbidrag för enligt 22 kap. socialförsäkrings-

balken, eller

3. det betalas bidrag för enligt 52 kap. socialförsäkringsbalken.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före

den 1 april varje år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för skyldigheten att lämna upp-

gifter om vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse
före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS

2018:1616

Publicerad
den

1 november 2018