SFS 2018:1617 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

SFS2018-1617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:562) med vissa

bemyndiganden för Försäkringskassan

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-
diganden för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

3 §1 Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-
het av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, gravi-

ditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, omvårdnads-
bidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning,
aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, merkostnads-
ersättning och boendetillägg,

2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till

sjukersättning eller aktivitetsersättning,

3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om

förfrågningar och besök,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade, och

5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning en-

ligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkrings-

skyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten,
om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av

utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans

möjlighet att meddela verkställighetsföreskrifter om vårdbidrag och handi-
kappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i
deras lydelse före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:978.

SFS

2018:1617

Publicerad
den

1 november 2018