SFS 2018:1618 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

SFS2018-1618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (2003:766) om behandling av
personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande
lydelse.

4 a §1 För handläggning av ärenden om omvårdnadsbidrag, sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning, merkostnadsersättning, assistansersätt-
ning, bilstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, ärende-
beteckning, hälsotillstånd och arbetsförmåga i socialförsäkringsdatabasen
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till vårdgivare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om vårdbidrag och

handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkrings-
balken i deras lydelse före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:826.

SFS

2018:1618

Publicerad
den

1 november 2018