SFS 2018:1619 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

SFS2018-1619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s

direktstöd för jordbrukare

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1101) om EU:s
direktstöd för jordbrukare

dels att rubriken närmast före 43 § ska lyda ”Överklagande och

verkställighet”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 44 §, av följande lydelse.

44 § Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr
1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1619

Publicerad
den

2 november 2018