SFS 2018:1620 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2018-1620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att rubriken närmast före 1 kap. 50 § ska lyda ⬝�verklagande och

verkställighet⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 51 §, av följande lydelse.

1 kap.
51 §
Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8�11 och beslut om
avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller
omedelbart, även om de överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1620

Publicerad
de

n 2 november 2018