SFS 2018:1621 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2018-1621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket

Utfärdad den 1 november 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1117) med instruktion för
Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

7 §1 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar
inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut
uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller
Norge när det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och
Sverige om samarbete i konkurrensfrågor.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet

förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den
enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:645.

SFS

2018:1621

Publicerad
den

6 november 2018