SFS 2018:1623 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2018-1623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 15�17 §§, och
närmast före 1 kap. 15 och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Anmälningsskyldighet
15
§2 Den som är anställd eller uppdragstagare i en börs och som normalt
kan antas ha tillgång till insiderinformation, ska till arbetsgivaren skriftligen
anmäla innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket ska finansiella instrument som ägs av

make eller sambo till den anmälningsskyldige likställas med den anmäl-
ningsskyldiges egna. Detsamma gäller finansiella instrument som ägs av
omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

16 §3 En börs ska föra förteckning över sådana anmälningar om innehav
av finansiella instrument som gjorts enligt 15 §.

Bemyndiganden
17
§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och
2. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

2 Tidigare 15 § upphävd genom 2009:715.

3 Tidigare 16 § upphävd genom 2015:960.

SFS

2018:1623

Publicerad
den

6 november 2018