SFS 2018:1624 Lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken

SFS2018-1624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i

rättegångsbalken

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 49 kap. 5 § rättegångsbalken i stället
för lydelsen enligt lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

49 kap.
5 §
En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande

om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som

intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om över-
tagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt
3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §
andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig
vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med
en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta
rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde,
försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.

eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §,
en åtgärd som avses i 25–28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap.
brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare, avslagit en begäran om

byte av biträde eller försvarare eller utsett någon annan än den parten
föreslagit till ett sådant uppdrag,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619)

i annat fall än som avses i 5 eller 7, eller

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en

enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket.

1 Bet. 2018/19:JuU2, rskr. 2018/19:2.

SFS

2018:1624

Publicerad
den

6 november 2018

background image

2

SFS

2018:1624

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)