SFS 2018:1625 Lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2018-1625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla

innehav av finansiella instrument

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om skyldighet för statsråden och vissa
offentliga funktionärer vid statliga myndigheter, kommuner och landsting
att anmäla innehav av finansiella instrument.

Lagen gäller inte myndigheter under riksdagen och inte heller de allmänna

pensionsfonderna.

2 § I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014
om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphäv-
ande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommis-
sionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

3 § Statsråden är skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instru-
ment.

4 § Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation
inom en myndighet, ska de som ingår i myndighetens ledning vara skyldiga
att anmäla sina innehav av finansiella instrument.

Regeringen får meddela föreskrifter om vid vilka myndigheter en sådan

anmälningsskyldighet ska gälla. Regeringen får också besluta om sådan
anmälningsskyldighet i ett enskilt fall.

5 § En myndighet som omfattas av föreskrifter eller ett beslut som har
meddelats med stöd av 4 § andra stycket ska besluta att andra arbetstagare
och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det
behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.

6 § Regeringskansliet ska besluta att arbetstagare och uppdragstagare vid
myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det behövs med hänsyn till
deras tillgång till insiderinformation.

1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

SFS

2018:1625

Publicerad
den

6 november 2018

background image

SFS

2018:1625

2

7 § Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation
inom en kommun eller ett landsting, får kommunen eller landstinget besluta
att de arbetstagare eller uppdragstagare som kommunen eller landstinget
bestämmer ska vara skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella
instrument.

8 § Finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar
över ska, i den utsträckning det följer av föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 10 § första stycket 1, likställas med sådana som den
anmälningsskyldige innehar och därmed omfattas av anmälningsskyldig-
heten enligt denna lag.

9 § Den som är anmälningsskyldig ska till myndigheten, kommunen eller
landstinget anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i
innehavet. Statsråden ska göra sådan anmälan till Regeringskansliet.

Om den som är anmälningsskyldig inte innehar några finansiella instru-

ment, ska han eller hon anmäla det.

Myndigheten, kommunen eller landstinget ska föra en förteckning över

anmälningarna.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt för-

fogar över ska likställas med sådana som den anmälningsskyldige innehar,
och

2. undantag från anmälningsskyldighet i fråga om vissa finansiella

instrument.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och om hur en
myndighet ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som görs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

vissa innehav av finansiella instrument.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)