SFS 2018:1626 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § och 32 kap. 6 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
6
§2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-
vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyl-
dig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
3. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
4. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

5. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning, eller

6. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen

avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om
uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldig-
heten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

32 kap.
6
§ Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument som
har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör lider skada eller men och uppgiften har
lämnats till följd av anmälningsskyldighet enligt

1. 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
2. 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
3. 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,
4. 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med instruktion för

Riksrevisionen, eller

5. lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

anmäla innehav av finansiella instrument.

1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

2 Senaste lydelse 2017:1313.

SFS

2018:1626

Publicerad
den

6 november 2018

background image

SFS

2018:1626

2

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)