SFS 2018:1627 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-1627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande i fråga om socialförsäkrings-
balken

dels att 5 kap. 1 och 18 §§, 67 kap. 16 och 17 §§ och 81 kap. 9 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 17 a §, med följande lydelse.

5 kap.
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

�� bosättning i Sverige i 2 och 3 §§,
�� särskilda personkategorier i 4��8 §§,
�� de bosättningsbaserade förmånerna i 9 och 10 §§,
�� socialförsäkringsskyddet i samband med inflyttning till Sverige i 11 och

12 §§,

�� förmåner vid utlandsvistelse i 13��16 §§, och
�� speciella försäkringssituationer i 17�18 §§.

17 a § Garantipension och garantipension till omställningspension får,
trots bestämmelserna i 2�8 §§, lämnas till den som är bosatt i ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz om
personen uppfyller kraven i fråga om försäkringstid enligt 67 och 81 kap.

18 § Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning
av bestämmelserna i 2�8 §§, 13�15 §§ eller 17 a §, får förmånen efter an-
sökan hos den handläggande myndigheten fortsätta att lämnas om det med
hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra
in förmånen.

67 kap.
16 §
Med inkomstgrundad ålderspension enligt 15 § avses

� inkomstgrundad ålderspension enligt denna balk före minskning som

anges i 69 kap. 2�11 §§, och

� sådan allmän obligatorisk ålderspension enligt utländsk lagstiftning

som inte är att likställa med garantipension enligt denna balk.

Inkomstpension och premiepension ska beräknas som om den försäkrade

endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om
denna pensionsrätt, före minskning enligt 61 kap. 10 §, hade utgjort 18,5 pro-
cent av pensionsunderlaget.

1 Prop. 2017/18:275, bet. 2018/19:SfU8, rskr. 2018/19:6.

SFS

2018:1627

Publicerad
de

n 6 november 2018

background image

2

SFS

2018:1627

När garantipension lämnas med stöd av 5 kap. 17 a eller 18 § ska vid

tillämpningen av första stycket inte beaktas sådan allmän obligatorisk ål-
derspension enligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

17 § I beräkningsunderlaget ska också ingå

� änkepension,
� efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning, och
� sådana förmåner som lämnas till den försäkrade enligt utländsk lagstift-

ning och som motsvarar sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som
utgör pension vid invaliditet.

När garantipension lämnas med stöd av 5 kap. 17 a eller 18 § ska vid

tillämpningen av första stycket inte beaktas sådana förmåner som lämnas till
den försäkrade enligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och som motsvarar sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning eller som utgör pension vid invaliditet.

81 kap.
9 §
Beräkningen av garantipension ska grunda sig på den omställnings-
pension som den efterlevande har rätt till.

Med omställningspension avses även sådan efterlevandepension enligt

utländsk lagstiftning som inte kan likställas med garantipension enligt detta
kapitel.

När garantipension till omställningspension lämnas med stöd av 5 kap.

17 a eller 18 § ska vid tillämpningen av andra stycket inte beaktas sådan
efterlevandepension enligt lagstiftningen i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.
2. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 17 a § och bestämmelserna i 5 kap.

18 §, 67 kap. 16 och 17 §§ och 81 kap. 9 § i den nya lydelsen tillämpas dock
för tid från och med den 1 januari 2011.

3. Den som vid ikraftträdandet får garantipension eller garantipension till

omställningspension utbetald till sig har fortsatt rätt att få förmånen även om
han eller hon inte uppfyller kraven på försäkringstid i 67 eller 81 kap.

4. Vid beräkning av garantipension eller garantipension till omställnings-

pension får förmånen på grund av tillämpningen av 67 kap. 16 eller 17 §
eller 81 kap. 9 § inte beräknas till ett lägre belopp än det belopp med vilket
förmånen tidigare har lämnats till den försäkrade. Förmånen får dock be-
räknas till ett lägre belopp om de belopp som ingår i beräkningsunderlaget
ändras.

5. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)