SFS 2018:1628 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-1628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 11 kap. 10 och 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1 och 3 §§, 16 kap.

12 §, 97 kap. 2 och 13 §§ och 98 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 12 kap. 7 § ska lyda ⬝Förskola, skola och

viss annan pedagogisk verksamhet⬝,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 12 kap. 5 a och 7 a §§ och

13 kap. 9 a §, och närmast före 12 kap. 5 a § och 13 kap. 9 a § nya rubriker
av följande lydelse.

11 kap.
10 §
3 Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för
samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 4 a § och 5 a�7 §§
samt 13 kap. 10, 11, 13, 26 och 30 §§.

Tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 e § får lämnas till flera för-

äldrar för samma barn och tid.

För tillfällig föräldrapenning gäller även 13 kap. 3 §.

12 §4 Föräldrapenning får inte lämnas för tid innan anmälan gjorts till
Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder för en
sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att föräldrapenning ändå bör
lämnas.

12 kap.
4 §
I andra fall än som avses i 5�6 och 7 a §§ har en förälder som inte har
barnet i sin vård rätt till föräldrapenning endast om det finns särskilda skäl.

Mödravårdsbesök
5 a § En förälder som besöker mödravården när det gäller ett ofött barn
eller en graviditet har rätt till föräldrapenning i samband med besöket.

Föräldrapenning i samband med besök hos mödravården kan lämnas för

tid från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för
barnets födelse fram till och med förlossningsdagen.

1 Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5.

2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 12 kap. 7 § 2010:870.

3 Senaste lydelse 2011:1082.

4 Senaste lydelse 2010:2005.

SFS

2018:1628

Publicerad
den

7 november 2018

background image

2

SFS

2018:1628

7 a § En förälder som har ett barn som deltar i en introduktion till en
verksamhet enligt skollagen (2010:800) har rätt till föräldrapenning för att
delta i introduktionen, om den avser

1. förskola,
2. förskoleklass,
3. grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola eller internationell

skola på grundskolenivå,

4. fritidshem som kompletterar utbildningen i en skolform enligt 2 eller

3, eller

5. verksamhet enligt 25 kap. 2, 4 eller 5 § skollagen.
Föräldrapenning i samband med ett barns introduktion kan lämnas till en

förälder som inte har barnet i sin vård.

13 kap.
1 §
5 I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rätten till tillfällig för-
äldrapenning i 2�9 §§.

Vidare finns bestämmelser om
� tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan i 9 a §,
� tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption i 10�15 §§,
� vård av barn som inte har fyllt 12 år i 16�21 §§,
� vård av barn som har fyllt 12 år i 22�25 §§,
� vård av barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade i 26�29 §§,

� vård av allvarligt sjukt barn i 30 och 31 §§,
� utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid förälders sjukdom eller

smitta i 31 a�31 d §§,

� tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit i 31 e

och 31 f §§,

� beräkning av antalet dagar med rätt till tillfällig föräldrapenning i 32 §,

och

� beräkning av tillfällig föräldrapenning i 33�38 §§.

3 § Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 §
första stycket lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid:

1. om föräldrarna följer med sitt barn till läkare när barnet lider av allvar-

lig sjukdom, och

2. om föräldrarna, som en del i behandlingen av sitt barn, behöver delta i

läkarbesök eller i behandling som ordinerats av läkare.

Tillfällig föräldrapenning får förutom i de fall som anges i 11 kap. 10 §

andra stycket lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid, om för-
äldrarna deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära
sig vårda barnet.

Tillfällig föräldrapenning för tid före ansökan
9 a §
Tillfällig föräldrapenning lämnas inte för längre tid tillbaka än
90 dagar före den dag ansökan kom in till Försäkringskassan.

Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl för att tillfällig för-

äldrapenning ändå bör lämnas. Tidsbegränsningen gäller inte heller i fråga
om sådan tillfällig föräldrapenning som avses i 31 e §.

5 Senaste lydelse 2010:2005.

background image

3

SFS

2018:1628

16 kap.
12 §
6 Den som får allmänt barnbidrag för de barn som omfattas av fler-
barnstillägget får också flerbarnstillägg för dessa barn.

Den som vill få flerbarnstillägg med stöd av 15 kap. 9 § 2 eller 3 ska an-

mäla detta till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om förlängt barn-
bidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395) lämnas
för barnet.

Den som vill få flerbarnstillägg med stöd av 15 kap. 12 § 1 behöver inte

anmäla det. Den som vill få flerbarnstillägg med stöd av 15 kap. 12 § 2 ska
anmäla det till Försäkringskassan, utom i de fall där två föräldrar har ett
gemensamt barn och det för barnet lämnas någon sådan förmån eller något
sådant stöd som anges i 15 kap. 9 §.

97 kap.
2 §
Den försäkrades bidragsgrundande inkomst är summan av

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 §,
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 5 §,
4. del av egen och barns förmögenhet enligt 6�10 §§,
5. del av barns inkomst av kapital enligt 11 och 12 §§, och
6. vissa andra inkomster enligt 13 §.
Vid beräkning av inkomster som avses i första stycket 6 ska studiebidrag

enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen
(2017:527) om studiestartsstöd ingå med 80 procent.

13 §7 Med vissa andra inkomster enligt 2 § första stycket 6 avses följande:

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen

(1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd,
utom de delar som avser tilläggsbidrag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta, och

5. etableringsersättning för vissa nyanlända invandrare.
Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år

betalas ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det
senare året.

98 kap.
5 §
8 Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preli-
minärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter det att
beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
har meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för föräldrapenningsförmåner

och flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2013:1018.

7 Senaste lydelse 2017:585.

8 Senaste lydelse 2011:1434.

background image

4

SFS

2018:1628

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)